Staatliche Regelschule "Robert Bosch"
Vertretungsplan für: Montag, den 15.10.2018
Stand: 27.09.2018 13:52 2. Änderung
Klasse Std. Fachvertr. Raumvertr. Statusinformationen / Bemerkung
05c 1 De   [3] 8      
05c 5 [De] MNT [4] 117      
07c 5 [Ph] Ku [218] 116      
(08a)            Praktikum
(08b)            Praktikum
                   
09a, 09b 2 (Ru) WUE 117   Ru+ WUE- Schüler
09a, 09b 2 [Nt] En [1] 203 alle NT- Schüler
09a 4 [Ma] Et [1] 4